Algemene Voorwaarden

Banken Champignons BV gevestigd te Bijsterhuizen 3130, NL-6604 LV, Wijchen, alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde (zuster)ondernemingen (waaronder Banken Polska SP. z o.o., Cisowa 4, PL-64-320 Buk), hierna te noemen ‘Banken Champignons’, heeft de navolgende Algemene Verkoop- en Inkoopvoorwaarden vastgesteld:

VERKOOP Artikel 1 Definities 1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Banken Champignons een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Banken Champignons een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen; 2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Banken Champignons en Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst; Artikel 2 Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Banken Champignons verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van Banken Champignons en haar Wederpartij ter zake. 2. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten verkoop, commissie-, consignatie-, raam- en aanverwante overeenkomsten. 3. Wederpartij staat Banken Champignons toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van Banken Champignons. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op Banken Champignons rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – verrichte rechtshandelingen. 4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden binden Banken Champignons enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Banken Champignons en Wederpartij zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst. 5. Indien en voor zover Wederpartij bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Verkoopvoorwaarden van Banken Champignons, teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Banken Champignons deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard. 6. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een 2 gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. Artikel 3 Aanbod en prijzen 1. Alle door Banken Champignons gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Banken Champignons, te weten Wijchen, zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst. 2. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voorts zijn alle genoemde bedragen exclusief vervoerskosten en omzetbelasting, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 3. Ieder door Banken Champignons gedaan aanbod is geheel vrijblijvend. 4. Banken Champignons behoudt zicht het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. 5. Banken Champignons is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout. Artikel 4 Overeenkomst 1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat hetwelk door een derde (Wederpartij) wordt aanvaard, heeft Banken Champignons het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 2. Wederpartij zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van Banken Champignons. Deze schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon. 3. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon. Artikel 5 Annuleren Overeenkomst 1. Annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte voorbereidingskosten door Banken Champignons aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 2. Indien annulering van de overeenkomst plaatsvindt binnen de 24 uur die zijn gelegen voor het overeengekomen tijdstip van levering, is de Wederpartij naast de voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen prijs. Vindt annulering plaats later dan 12 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip van levering, dan is de Wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. 3 3. In geval van annulering is de Wederpartij, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de kosten die Banken Champignons uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde – Overeenkomst aan derden dient te voldoen, aan Banken Champignons te vergoeden. Artikel 6 Levering 1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 2. Vertraging in de aflevering – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geven de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel enige schadevergoeding. 3. De door Banken Champignons geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan datgene wat partijen ter zake zijn overeengekomen, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs. Aldus komen partijen ter zake een expliciet bewijsvermoeden overeen. 4. Levering vindt plaats bij klant, tenzij partijen ter zake schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het moment van levering is het moment waarop de zaken bij de klant worden afgeleverd. 5. Indien partijen zijn overeengekomen dat Banken Champignons de door haar te leveren zaken ten behoeve van de Wederpartij zal opslaan, al dan niet bij haar zelf of bij een derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen. 6. Banken Champignons is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij te vorderen. 7. Indien de Wederpartij aan Banken Champignons nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van Banken Champignons door Wederpartij nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, is Banken Champignons gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Artikel 7 Aanvaarding en reclame 1. Wederpartij dient direct na levering door Banken Champignons van de overeengekomen zaken deze zaken te keuren en controleren. Deze keuring en controle dient plaats te vinden in het bijzijn van de chauffeur. Wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst, te weten: a. of de juiste zaken zijn geleverd; b. of de geleverde zaken voldoen aan de daaraan te stellen en ter zake overeengekomen kwaliteitseisen, oftewel de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden; c. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen. Indien de door de Wederpartij geconstateerde afwijking minder dan 10% bedraagt, dan is de Wederpartij gehouden de geleverde zaken volledig te accepteren, zulks tegen evenredige vermindering van de overeengekomen prijs. 4 2. Indien levering van de zaken geschiedt magazijn af, dan dient de Wederpartij de geleverde zaken in de verkoopruimte van Banken Champignons te controleren. 3. Eventuele tekortkomingen en bezwaren die niet zien op omstandigheden zoals vermeld in lid 1 van dit artikel onder sub c, dienen onmiddellijk na constatering – doch uiterlijk binnen 8 uur na aflevering – daarvan schriftelijk aan Banken Champignons te worden gemeld. Indien Banken Champignons niet terstond na levering van de zaken een klacht ontvangt, worden de goederen geacht te zijn geleverd conform het bepaalde in de Overeenkomst en zonder enige tekortkoming. 4. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Banken Champignons, opdat Banken Champignons in staat wordt gesteld ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken. Wederpartij dient Banken Champignons in staat te stellen de klacht van de Wederpartij op juistheid te controleren. Indien Banken Champignons niet binnen acht uur na levering een schriftelijke klacht van de Wederpartij heeft ontvangen, heeft te gelden dat de tekortkoming en/of het gebrek tijd tijde van de levering niet aanwezig wordt geacht, maar wordt tussen partijen als vaststaand aangenomen dat deze tekortkoming en/of dit gebrek na levering is ontstaan. 5. Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door Banken Champignons geleverde zaken ten behoeve van de Wederpartij worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan de Wederpartij nooit en te nimmer aan Banken Champignons tegenwerpen dat hij de geleverde zaken niet heeft gekeurd en gecontroleerd omdat deze elders, bij een derde, waren opgeslagen. 6. Wederpartij is gehouden zich te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar en/of bezitter voor het behoud van de zaken zorg te dragen. Artikel 8 Betalingen 1. De Wederpartij dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de levering betrekking hebbende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij van deze regeling is afgeweken. 2. Verrekening door de Wederpartij van de door Banken Champignons gefactureerde bedragen met een door haar (Wederpartij) gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de Wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij Banken Champignons de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld. 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij een boeterente verschuldigd van 1% per maand, onverminderd de overige rechten van Banken Champignons zoals het recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij – zonder voorafgaande ingebrekestelling – over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor zover in rechte vast mocht komen te staan dat Afnemer niet de wettelijke handelsrente is verschuldigd, is zij aan Banken Champignons de wettelijke rente verschuldigd. 5. Indien de Wederpartij ook nadat zij door Banken Champignons in gebreke is gesteld nalatig blijft 5 om de openstaande bedragen aan Banken Champignons te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom. 6. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Dat is niet anders indien de Wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 1. Door Banken Champignons geleverde zaken blijven in eigendom aan haar toebehoren tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Banken Champignons op de Wederpartij uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten. 2. Wederpartij is slechts bevoegd tot het doorverkopen van door Banken Champignons geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud, zoals weergegeven in lid 1 van dit artikel, vallen, indien doorverkoop valt onder de normale bedrijfsuitvoering van Wederpartij. 3. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij Banken Champignons gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, dan wel het vermoeden bestaat dat de Wederpartij de op hem rustende verplichtingen niet na wil komen, dan is Banken Champignons gerechtigd door haar geleverde zaken – waarop het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust – bij de Wederpartij dan wel de derde die de zaken voor de Wederpartij houdt, terug te halen dan wel terug te doen halen. Wederpartij is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie zijdens Banken Champignons. 4. Indien derden enig recht op de door Banken Champignons onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, dient de Wederpartij Banken Champignons hiervan per ommegaande van op de hoogte te stellen. Voorts dient de Wederpartij deze derde te wijzen op de omstandigheid dat de zaken zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Wederpartij dient de derde in het bezit te stellen van de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit blijkt dat ten aanzien van de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud is gemaakt. 5. Wederpartij is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die Banken Champignons wenst te treffen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde zaken. Artikel 10 Aansprakelijkheid en risico 1. Indien Wederpartij door Banken Champignons geleverde zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan Banken Champignons (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is Wederpartij vanaf het moment dat de zaken aan hem zijn geleverd tot het moment van teruggave 6 van deze zaken, dan wel het moment van overgang van de eigendom van deze zaken, aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken. 2. Voorts is de Wederpartij aansprakelijk – indien hij zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan Banken Champignons (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – voor schade door Banken Champignons geleden als gevolg van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze zaken en welke schade is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop Banken Champignons de zaken heeft geleverd en het moment van teruggave van deze zaken dan wel het moment van de overgang van de eigendom van deze zaken. 3. Indien Banken Champignons als gevolg van aan de Wederpartij toe te rekenen omstandigheden gebruik dient te maken van haar eigendomsvoorbehoud, maar desalniettemin schade lijdt, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Banken Champignons geleden schade. 4. Wederpartij zal – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft welke in eigendom aan Banken Champignons toebehoren (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, in geval van diefstal, verlies of schade aan de zaken welke door Banken Champignons aan hem zijn geleverd, hiervan direct melding maken aan Banken Champignons. Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente alwaar de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is aangericht. Wederpartij dient Banken Champignons een kopie van deze aangifte te verstrekken. 5. Indien Banken Champignons zaken aan de Wederpartij heeft geleverd die in eigendom toebehoren aan een derde, dan vrijwaart de Wederpartij Banken Champignons voor alle claims van deze derde die verband houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met de zaken welke Banken Champignons aan de Wederpartij heeft geleverd, alsmede schade aan de door Banken Champignons aan de Wederpartij geleverde zaken. 6. Indien de Wederpartij, dan wel een derde aan wie de Wederpartij de door Banken Champignons geleverde zaken heeft doorgeleverd, een recallactie uitvoert dan wel laat uitvoeren, dan kan Banken Champignons slechts aansprakelijk worden gehouden voor (een deel) van de daarmee gepaard gaande kosten, indien i) vast komt te staan dat Banken Champignons aansprakelijk is voor de omstandigheid die tot de recall heeft geleid, en ii) Banken Champignons is geraadpleegd en inspraak heeft gehad alvorens de recall is uitgevoerd, alsmede iii) vast komt te staan dat de Wederpartij zich als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft gedragen en heeft getracht de kosten die met de recall gepaard zijn gegaan zo beperkt mogelijk te houden. 7. Indien Banken Champignons aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Banken Champignons beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Banken Champignons wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur die correspondeert met de Overeenkomst op basis waarvan de Wederpartij claimt, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ad EUR 10.000. 7 Artikel 11 Overmacht 1. In geval van overmacht is Banken Champignons gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Wederpartij enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (Banken Champignons) aanhangig kan maken. 2. Als overmacht aan de zijde van Banken Champignons wordt – onder meer – aangemerkt: – stakingen zijdens de werknemers van Banken Champignons dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden; – ziekte van werknemers van Banken Champignons dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden; – maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan Banken Champignons is gebonden; – niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen; – ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen; – (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Banken Champignons; – diefstal van zaken benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst; – alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die Banken Champignons beletten de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van Banken Champignons komen. 3. Indien Banken Champignons bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. geleverde deel afzonderlijk te factureren. Wederpartij is alsdan gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 4. Alle overeenkomsten die zien op de verkoop van agrarische producten geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten zoveel producten minder beschikbaar zijn, waaronder ook wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, dan heeft Banken Champignons het recht de door haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Door levering van dit aldus verminderde quantum, voldoet Banken Champignons geheel aan haar leveringsverplichtingen. Banken Champignons is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en is tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. Artikel 12 Verzuim en ontbinding 1. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Banken Champignons gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 8 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Banken Champignons gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst 8 en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Banken Champignons tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Banken Champignons verder toekomende rechten. 2. Indien de Wederpartij in verzuim is, is hij aan Banken Champignons verschuldigd de wettelijke (handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die Banken Champignons redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Wederpartij vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW. 3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij van rechtswege ontbonden zijn, tenzij Banken Champignons de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Banken Champignons zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Banken Champignons verder toekomende rechten. 4. Banken Champignons heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens Wederpartij sprake is van blijvende overmacht. Wederpartij zal alsdan alle door Banken Champignons gemaakte en nog te maken kosten aan Banken Champignons vergoeden. 5. In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Banken Champignons op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken. 6. Wederpartij dient Banken Champignons onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan Banken Champignons toebehoren en welke Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft. 7. Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Banken Champignons hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van Banken Champignons. Artikel 13 Emballage 1. Banken Champignons maakt in het kader van de levering van haar zaken gebruik van emballage. Tot emballage worden – onder meer – gerekend pallets en kratten. Indien Banken Champignons ter zake statiegeld in rekening brengt, dan geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs (in geval zaken wordt gedaan in vreemde valuta geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van levering geldende koers) met een maximale prijs, waarvoor de emballage destijds ook is geleverd en gefactureerd. Voor het in ontvangst nemen van retourgeleverde emballage zal eventueel een vaste kostenvergoeding in rekening worden gebracht conform de ter zake geldende regeling. Wederpartij zal op zijn verzoek in het bezit worden gesteld van deze regeling. 2. De emballage die de Wederpartij in wenst te leveren dient dusdanig schoon en fris te zijn dat zij – zonder verdere handelingen zijdens Banken Champignons geschikt is voor gebruik ten behoeve 9 van verse eetbare tuinbouwproducten. 3. Indien het retourneren van emballage plaats zal vinden via eigen transportmiddelen van Banken Champignons dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat de emballage gesorteerd voor transport gereed staat. 4. Niet door Banken Champignons geleverde emballage wordt alleen teruggenomen indien en voor zover Banken Champignons de desbetreffende producten zelf in haar eigen assortiment voert en de emballage in goede staat verkeert. Artikel 14 Industriële en intellectuele eigendomsrechten 1. Banken Champignons behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) met betrekking tot door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor. 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan met gebruik van door Banken Champignons geleverde producten inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde. Wederpartij vrijwaart Banken Champignons voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die worden gemaakt met behulp van de door Banken Champignons geleverde zaken, en die plaats vinden nadat Banken Champignons de zaken aan Wederpartij heeft geleverd. Artikel 15 Toepasselijk recht 1. De rechtsverhouding tussen Banken Champignons en Wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht. Artikel 16 Geschillen 1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar Banken Champignons is gevestigd, met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van Banken Champignons om een geschil te beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat. 2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement. INKOOP Artikel 17 Definities 1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Banken Champignons een overeenkomst aangaat, dan wel iedere (rechts)persoon die Banken Champignons een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen; 2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Banken Champignons en Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter 10 voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst. Artikel 18 Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de Wederpartij verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, alsmede alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten, alsmede door de Wederpartij geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van Banken Champignons en haar Wederpartij ter zake. 2. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten inkoop-, raam-, consignatie- en aanverwante overeenkomsten. 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Inkoopvoorwaarden binden Banken Champignons enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Banken Champignons en Wederpartij zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst. 4. Indien en voor zover Wederpartij bij het uitbrengen van een offerte of aanbod, dan wel bij het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Inkoopvoorwaarden van Banken Champignons, teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Banken Champignons deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard. 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. Artikel 19 Aanbod en prijzen 1. Alle door Banken Champignons, dan wel haar ondergeschikten, gedane aanvragen, bestellingen c.q. aanbiedingen, zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. 2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat Banken Champignons het door de Wederpartij gedane aanbod uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. 3. Alle door Banken Champignons gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Banken Champignons, te weten Wijchen, zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst. 4. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 5. Een overeengekomen prijs kan door de Wederpartij niet worden verhoogd, ook niet indien de Wederpartij wordt geconfronteerd met een kostprijsverhoging, tenzij Banken Champignons uitdrukkelijk en schriftelijk met de prijsverhoging akkoord gaat. 6. Banken Champignons kan van de Wederpartij vereisen dat hij een gedaan aanbod gestand doet. 11 Artikel 20 Overeenkomst 1. Banken Champignons dient een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst van de Wederpartij te ontvangen. Deze schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon. Indien de Wederpartij Banken Champignons geen schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst heeft doen toekomen, kan Banken Champignons niet tot nakoming worden gehouden. 2. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen met elkaar zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon. Artikel 21 Levering 1. De overeengekomen levertijd is een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 2. Vertraging in de aflevering leidt ertoe dat de Wederpartij direct – en zonder voorafgaande ingebrekestelling – in gebreke is. Indien de Wederpartij in gebreke is, is Banken Champignons gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. 3. Indien de Wederpartij weet, althans behoort te weten, dat de levertijd waartoe hij zich heeft verbonden, door hem niet kan worden nagekomen, dient hij Banken Champignons hier onverwijld van op de hoogte te stellen onder opgave van redenen. Indien de Wederpartij nalaat Banken Champignons tijdig op de hoogte te stellen, dan wel nalaat een reden op te geven, kan een beroep op niet-toerekenbare overschrijding van de levertijd niet worden gehonoreerd. Ook niet indien er sprake zou zijn van een overmacht-situatie. 4. Banken Champignons is in geval van niet-tijdige levering van een deel van het overeengekomen, gerechtigd het reeds geleverde deel voor rekening en risico van de Wederpartij te retourneren. 5. In geval van niet-tijdige levering kan Banken Champignons naast schadevergoeding aanspraak maken op vergoeding van de extra kosten die zij noodgedwongen heeft moeten maken ter redelijke vervanging van de door de Wederpartij niet geleverde zaken. 6. Levering vindt plaats franco-huis Banken Champignons, tenzij partijen ter zake schriftelijk anders zijn overeengekomen. Aldus vindt levering plaats op het moment dat de Wederpartij de zaken levert bij Banken Champignons. 7. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Wederpartij de door hem te leveren zaken ten behoeve van Banken Champignons zal opslaan, al dan niet bij hem zelf of bij een derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen. Artikel 22 Aanvaarding en reclame 1. De door de Wederpartij te leveren zaken dienen te voldoen aan de overeengekomen eisen, specificaties, wettelijke bepalingen en andere overheidseisen, alsmede alle overige eisen die Banken Champignons aan deze zaken mag stellen, zowel ten aanzien van kwaliteit als kwantiteit. 2. Banken Champignons heeft na levering van de zaken door de Wederpartij, het recht deze zaken 12 te laten keuren alvorens tot akkoord bevinding over te gaan. 3. Indien Banken Champignons de door de Wederpartij geleverde zaken niet goedkeurt, dan dient zij de Wederpartij onmiddellijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen. Daarbij dient Banken Champignons aan te geven van welke keuzemogelijkheid zij gebruik wenst te maken: a. retournering van de geleverde zaken op kosten van de Wederpartij alsmede deugdelijke nakoming, eventueel in combinatie met schadevergoeding; b. ontbinding conform het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden; c. gedeeltelijke ontbinding/gedeeltelijke nakoming, eventueel in combinatie met schadevergoeding; d. prijsvermindering, met dien verstande dat de Wederpartij niet eenzijdig kan bepalen welke prijsvermindering recht doet aan de geconstateerde gebreken. Partijen dienen ter zake overeenstemming te hebben. Artikel 23 Betaling 1. Banken Champignons zal de factuur binnen 45 dagen na ontvangst voldoen, mits zij de door de Wederpartij geleverde zaken volledig akkoord heeft bevonden. 2. Aan betaling van de factuur kan de Wederpartij geen rechten ontlenen; betaling ontslaat de Wederpartij niet van enige garantie- en/of schadevergoedingsverplichting. 3. Banken Champignons is gerechtigd tot het verrekenen van openstaande facturen met haar eigen vorderingen op de Wederpartij. Artikel 24 Eigendom 1. De eigendom van de door de Wederpartij te leveren zaken, alsmede het risico van deze zaken zal eerst overgaan op het moment van de levering. 2. Indien op de door de Wederpartij te leveren zaken andere rechten dan het eigendomsrecht van de Wederpartij rusten, dan dient de Wederpartij Banken Champignons hiervan onverwijld in kennis te stellen. 3. Het staat Banken Champignons vrij de door de Wederpartij geleverde zaken te allen tijde door te verkopen en/of te leveren aan derden. Artikel 25 Aansprakelijkheid en risico 1. De door de Wederpartij te leveren en/of geleverde zaken komen tot het moment van de levering franco-huis Banken Champignons voor rekening en risico van de Wederpartij. 2. Indien de Wederpartij zaken aan Banken Champignons heeft geleverd die in eigendom toebehoren aan een derde, dan vrijwaart de Wederpartij Banken Champignons voor alle claims van deze derde die verband houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met de zaken welke de Wederpartij aan Banken Champignons heeft geleverd, alsmede schade aan deze zaken zelf. 3. Wederpartij is aansprakelijk voor de schade die Banken Champignons lijdt als gevolg van recallacties bij Banken Champignons zelf dan wel derden. 13 4. Wederpartij vrijwaart Banken Champignons voor claims ter zake recallacties die een derde – aan wie Banken Champignons de door de Wederpartij geleverde zaken heeft doorgeleverd – heeft uitgevoerd dan wel heeft laten uitvoeren. 5. Indien Banken Champignons schade lijdt als gevolg van de aanwezigheid van niet gewenste residuen of overschrijding van normen, MRL’s, (bijvoorbeeld chemicaliën en mineralen) in de door de Wederpartij geleverde zaken, is de Wederpartij aansprakelijk voor deze door Banken Champignons geleden schade. Daarvan is – onder meer – sprake indien Banken Champignons ter zake van overheidswege een boete wordt opgelegd dan wel derden ter zake een claim richting Banken Champignons instellen. 6. Wederpartij is aansprakelijk voor de schade die Banken Champignons lijdt als gevolg van niettijdige levering door de Wederpartij van de overeengekomen zaken, dan wel het volledig uitblijven van levering van de overeengekomen zaken. 7. Indien Banken Champignons aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Banken Champignons beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Banken Champignons wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur die correspondeert met de Overeenkomst op basis waarvan de Wederpartij claimt, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ad EUR 10.000. Artikel 26 Verzuim en ontbinding 1. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Banken Champignons gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Banken Champignons gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Banken Champignons tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Banken Champignons verder toekomende rechten. 2. Indien de Wederpartij in verzuim is, is hij aan Banken Champignons verschuldigd de wettelijke (handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die Banken Champignons redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Wederpartij vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW. 3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij van rechtswege ontbonden zijn, tenzij Banken Champignons de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Banken Champignons zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat voldoende zeker is gesteld dat de 14 Wederpartij zijn verplichtingen zal nakomen, onverminderd de Banken Champignons verder toekomende rechten. 4. Banken Champignons heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens Wederpartij sprake is van blijvende overmacht. Wederpartij zal alsdan alle door Banken Champignons gemaakte en nog te maken kosten aan Banken Champignons vergoeden. 5. In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Banken Champignons op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 6. Wederpartij dient Banken Champignons onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan Banken Champignons toebehoren en welke Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft. 7. Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Banken Champignons hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van Banken Champignons. Artikel 27 Overmacht 1. In geval van overmacht is Banken Champignons gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Wederpartij enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (Banken Champignons) aanhangig kan maken. 2. Als overmacht aan de zijde van Banken Champignons wordt – onder meer – aangemerkt: – stakingen zijdens de werknemers van Banken Champignons dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden; – ziekte van werknemers van Banken Champignons dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden; – maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan Banken Champignons is gebonden; – niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen; – ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen; – diefstal van zaken benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst; – alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die Banken Champignons beletten de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van Banken Champignons komen. 3. Indien de Wederpartij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan zal Banken Champignons de met de door de Wederpartij verrichte prestaties corresponderende bedragen pro rata voldoen. Artikel 28 Toepasselijk recht 2. De rechtsverhouding tussen Banken Champignons en Wederpartij wordt beheerst door 15 Nederlands recht. Artikel 29 Geschillen 1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Inkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar Banken Champignons is gevestigd, met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van Banken Champignons om een geschil te beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat. 2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement.